Manyavar & Mohey stores Near P Kamla Pati Tripathi Marg, Varanasi, 221010