Manyavar stores In Shankar Chowk, Madhubani, Bihar