Manyavar stores In Khalifa Bagh Chowk, Bhagalpur, Bihar