Manyavar stores In Lakshmivarapupeta, Rajahmundry, Andhra Pradesh