Manyavar & Mohey stores In Katiya Dalang, Guwahati, Assam